Vedtægter

 

 

VEDTÆGTER for TEATERFORENINGEN

 

§ 1

Foreningens navn er Teaterforeningen Skovspillene. Dens hjemsted er Brovst Kommune.

 

§ 2

Foreningens formål er at danne ramme om arbejdet med dramatiske og andre musiske aktiviteter i Han Herred og med dette som grundlag på amatørbasis at udøve teatervirksomhed af enhver art - herunder primært at bevare, udvikle og forestå SKOVSPILLENE.

 

§ 3

Som medlemmer optages alle, der vil virke for foreningens formål.

Der kan tegnes personligt medlemsskab eller

Husstandsmedlemsskab, dette giver kun 1 stemme til husstanden, ligeledes er kun 1 valgbar

 

§ 4

Stk. 1 Øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år inden udgangen af januar.

Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i en eller flere lokalaviser eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne senest 14 dage før.

Stk. 3 Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret.

4. Vedtagelse af kontingent for det kommende år

5. Indkomne forslag. (Fremsættes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før

generalforsamlingen)

6. Valg af bestyrelse: a) 5 medlemmer for 2 år. 2 vælges i lige år - 3 vælges i ulige år

b) 2 suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret

c) revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt.

Stk. 4 Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem kræver skriftlig afstemning. Personvalg foregår dog skriftligt.

Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance.

Valgbare er alle medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmeme

indgiver motiveret skriftlig erklæring herom.

 

§ 6 Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 2 Bestyrelsen varetager foreningens administration og økonomi.

Stk. 3 Bestyrelsen udpeger ledere af de enkelte arbejdsgrupper.

Stk. 4 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg samt optagelse af lån af formand, næstformand og kasserer.

 

§ 7 Foreningen hæfter kun for forpligtelser med sin formue.

Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 8 Foreningens eventuelle opløsning kan kun vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger

afholdt med mindst 14 dages mellemrum, og såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

 

§ 9 Såfremt foreningen ophører, tilfalder dens midler foreninger i Brovst Kommune.

Midlerne fordeles af den afgående bestyrelse efter ansøgning.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18. marts 2003